آغاز عملیات برگردان سیستم متمرکزدر راستای یکپارچه سازی سیستم خدمات مشترکین، لطفا از این به بعد برای دسترسی به این سایت به ادرسfcp.fixcrm.tci.ir مراجعه فرمایید.